Yêu cầu tạo website

Bạn có thể yêu cầu tạo website bằng Google sites hoặc yêu cầu trỏ tên miền YourCVname.domain.vn về địa chỉ IP máy chủ chứa website của bạn. 

Hãy điền biểu mẫu này Register.web.publishaz.com để gửi yêu cầu tạo website của bạn

Yêu cầu tạo trang Google docs tồn tại vĩnh viễn với tên miền của PublishAZ.com

Bạn sẽ được quản trị một trang Google docs chứa trên Google drive của chúng tôi. Trang này luôn tồn tại vĩnh viễn và luôn công khai với mọi người. Bạn sẽ được tạo một tên miền theo định dạng d1234.domain.vn trong đó domain.vn là một trong các tên miền trong danh sách list.PublishAZ.com, còn 1234 là một số thứ tự ngẫu nhiên. Bạn không thể yêu cầu tạo tên miền YourCVname.domain.vn dẫn về trang Google docs này. 

Vui long điền biểu mẫu đăng ký tại Register.docs.publishaz.com