Yêu cầu tạo Google sites

Bạn có thể yêu cầu tạo website bằng google sites mà bạn đã tạo hoặc một trang google sites mới. Xem trang minh họa: YourCVname.article.vn 

Do sự giới hạn của Google nên mỗi tuần chúng tôi chỉ trỏ được 20 tên miền phụ cho một tên miền chính. 

Hãy điền biểu mẫu này Register.Gsites.publisher.vn để gửi yêu cầu tạo website của bạn

Yêu cầu tạo website trên server riêng của bạn

Bạn có thể yêu cầu trỏ tên miền YourCVname.domain.vn về địa chỉ IP máy chủ chứa website của bạn. 

Hãy điền biểu mẫu này Register.web.publishaz.com để gửi yêu cầu tạo website của bạn